Vítejte na stránkách projektu Floreon+

Cílem projektu Floreon+ je vytvoření integrační a provozní platformy pro monitorování, modelování, predikci a podporu řešení krizových situací, a to především se zaměřením na oblast Moravskoslezského kraje. Systém, vyvíjený v rámci projektu výzkumu a vývoje, umožňuje díky své modularitě a otevřenosti snadnou integraci různých tematických oblastí, regionů i dat. Jeho využití je především na úrovni podpory procesů krizového řízení, a to jak v rámci operativy, tak z pohledu simulací.

Hlavním a nosným tématem celého projektu je oblast hydrologie. V této oblasti se vyvíjený systém zaměřuje především na získávání a analýzu relevantních dat v reálném čase, na které se aplikují predikční algoritmy. Výstupem jsou pak informace pro podporu rozhodování v rámci procesů krizového řízení v podobě predikovaných průtoků na vybraných tocích včetně vyhodnocení spolehlivosti těchto predikcí a srovnání se skutečným měřeným stavem, či predikce a vizualizace rozlivů vodních toků v krajině.


Mimo oblast hydrologie, se projekt Floreon+ zaměřuje také na další oblasti, které úzce souvisejí s problematikou krizového řízení a jeho podpory. Aktuálně se výzkumné týmy zaměřují na témata modelování znečištění životního prostředí či problematiku monitorování a predikcí dopravních situací. Zde je však opět kladen důraz na možnost využití všech výstupů pro podporu plánovacích a rozhodovacích procesů. Tato témata tak jsou postupně integrována do celkového konceptu a architektury projektu Floreon+.

Neméně důležitým aspektem popisovaného projektu je využití velmi výkonných výpočetních prostředků pro výpočetně velmi náročné simulace, které se ve výše uvedených případech řeší, a které není možno řešit na běžně dostupných výpočetních prostředcích. Požadavky na výpočetní náročnost navíc výrazně narůstají, pokud do simulací zahrnujeme všechny možné scénáře nebo bereme v potaz neurčitosti ve vstupních datech.

Zřeknutí se odpovědnosti

Vstupujete do části, kde jsou prezentovány výsledky výzkumného projektu. Zobrazovaný výstup nemusí odpovídat skutečnosti a řešitelský tým v žádném případě neodpovídá za škody způsobené jakýmkoliv použitím dat zde obsažených. Zobrazované předpovědi jsou výsledkem automatického výzkumného provozu projektu FLOREON. Oficiální předpovědi průtoků a vodních stavů pro území ČR zpracovává a publikuje ČHMÚ na: http://hydro.chmi.cz/hpps/.

Disclaimer

Enter presentation areas for research findings. Illustrations may not be authentic and the solutions team does not bare responsibility whatsoever for any damages incurred as a result of their content and use.

Close it